Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > O nás > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Mateřské školy Pohádka

Naše motto: Nejde o to, abychom násilně a bezduše naplňovali dětskou mysl, ale v první řadě o to, abychom probouzeli v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, vytvářet pevná přátelství, žít ve společenství druhých lidí, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Vzdělávací projekt Rok s Pohádkou byl vytvořen v souladu s požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který je základním pedagogickým dokumentem.

Náš integrovaný tematický projekt ROK S POHÁDKOU je zpracován jednotně pro všechny třídy mateřské školy do deseti tematických bloků, které obsahují dílčí vzdělávací cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy, které jsou pedagogy vybrané z RVP PV.

Tyto tematické bloky jsou učitelkami v jednotlivých třídách zpracovány v Třídních vzdělávacích programech do dílčích tematických okruhů – témat.

Tato témata obsahují konkrétní činnosti a vzdělávací záměry, kterými bude pedagog plnit naplánované vzdělávací cíle, odpovídající věkové skupině dětí v dané třídě a jejímu individuálnímu rázu (zaměření).

Při plánování musí být vždy dodržovány principy předškolního vzdělávání dané Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání.

Při tvorbě třídních vzdělávacích programů je nutné mít na paměti, že předškolní děti nevzděláváme tím, o čem jim vyprávíme, ale tím, co si skutečně prožijí, co pocítí, co si mohou samy osahat, co je osloví, co se jich nějakým způsobem dotýká apod. Budeme se snažit, aby vzdělávání vycházelo ze situací, které život každodenně přináší, protože jen tak je možno stavět na konkrétních prožitcích a zprostředkovat tak dětem maximum.

1. třída Kytičky

Třídní vzdělávací program „Krtečkovy příběhy“

Postavička Krtečka bude děti provázet po celý školní rok. Prostřednictvím jeho příběhů a vyprávění se budou děti dozvídat o světě kolem sebe.

2. třída Broučci

Třídní vzdělávací program „Broučci“

Příběhy Karafiátových Broučků, které rozvíjí dětskou fantazii, provází děti všemi ročními obdobími. Prostřednictvím vyprávěných příběhů jsou dětem nabídnuty morální lidské hodnoty, seznamují se se životem kolem sebe, objevují svět a své místo v něm – život v rodině, s kamarády, v práci, odpuštění, smíření, žárlivost i věrnost.

3. třída Včeličky

Třídní vzdělávací program „Rok se skřítkem Medovníčkem“

Jednotlivé pohádky z knih o skřítkovi Medovníčkovi lze vždy aplikovat v jednotlivých tematických blocích po celý rok. Jednotlivé měsíce jsou charakterizovány dějem pohádek. Skřítek Medovníček je nejlepším kamarádem všech včeliček. Má zdravé červené tváře, protože moc rád jí med. Ochotně pomáhá všem zvířátkům, která to potřebují. A díky němu se naše děti seznámí i s mnoha zajímavostmi v přírodě. Kamarádství, zdraví a láska k přírodě – to jsou pro život velmi důležité hodnoty, které se snažíme předávat dětem, a díky skřítkovi nám to jde mnohem lépe.

Vzdělávací záměr

Rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby ke konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny zejména v prostředí jemu blízkém, jako je rodina a škola, a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.