Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > O nás > Organizace chodu a vzdělávání

Organizace chodu a vzdělávání

Pobyt dětí v MŠ je rámcově upraven režimem dne a školním řádem. Režim dne je pružný, umožňuje reagovat na aktuální situaci v mateřské škole nebo individuální možnosti dětí.

Přijímání dětí do MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let na základě kritérií určených pro příjem dětí v Mateřské škole Pohádka. Výjimečně lze přijímat děti mladší tří let, např. v případě sourozenců.

Zákonní zástupci mohou podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle stanovených podmínek pro podávání žádostí. Při nástupu vyplní Evidenční list dítěte a podepíší místopřežné prohlášení o jeho zdravotním stavu.

Děti se do mateřské školy zařazují zpravidla k začátku školního roku.

Děti mohou být do MŠ přijaty na zkušební dobu, jejíž délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:15.

Děti jsou rozděleny do tříd:

  • 1. třída (3 – 4 roky) – „Kytičky“
  • 2. třída (4 – 6 let) – „Broučci“
  • 3. třída (5 – 7 let) – „Včeličky“

Děti se scházejí od 06:00 v 1. a ve 2. třídě. Ve 2. třídě se schází děti 2. a 3. třídy. Po příchodu druhé učitelky se děti rozdělí do svých tříd. Děti z 1. tř. a 3. tř., které zůstanou v MŠ, budou v odpoledních hodinách (cca mezi 15:00 a 15:30) převedeny do druhé třídy, kde zůstanou do svého odchodu. O případných změnách, které nastanou z provozních důvodů, budou zákonní zástupci informováni.

Dětem je při pobytu v mateřské škole poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s pestrou skladbou jídelníčku. Pokud má dítě dietní omezení, je mu poskytnuta strava dle jeho potřeb. Děti mají v průběhu dne vždy k dispozici dostatečné množství tekutin. Mezi jídly je dodržován tříhodinový interval. Do jídla děti nejsou nuceny.

Denní řád je stanoven rámcově s ohledem na dobu podávání jídla a to tak, aby umožňoval přizpůsobit se potřebám MŠ a aktuální situaci.

Dětem je umožněn každodenní pobyt venku, který je vždy přizpůsoben kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu jak venku (jsme venkovská MŠ s přírodním terénem), tak i na školní zahradě, kde se v letních měsících snažíme pomocí rozstřikovačů i o otužování dětí.

Jedním z hlavních rysů našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte. Týká se to i odpoledního odpočinku. Tuto dobu věnujeme klidným zájmovým aktivitám. Děti, které se neúčastní kroužků, odpočívají na lůžku s poslechem pohádky. Dětem, které neusnou, jsou po dostatečné době odpočinku nabídnuty klidnější hravé aktivity ve třídě tak, aby nerušily spící děti. Zásadně děti do spánku nenutíme!

Zůstane-li dítě v mateřské škole po skončení provozu MŠ, učitelka se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky a informuje telefonicky ředitelku školy. Dále se řídí postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Zákonní zástupci mohou do MŠ přivádět své děti kdykoliv během dne, pouze však po předchozí domluvě s třídní učitelkou, aby mohlo být zajištěno pro dítě stravování.

V době letních prázdnin je provoz mateřské školy přerušen na dobu čtyř týdnů. Přesný termín uzavření oznámí vedení školy rodičům nejméně dva měsíce předem. V době přerušení provozu Mateřské školy Pohádka si mohou zákonní zástupci dítěte zajistit pobyt dítěte v Mateřské škole Pod Horkou v Muchově ul. v Chlumci. Mateřská škola je také uzavřena v době vánočních prázdnin.