Stanovení podmínek pro zápis dětí do Mateřské školy Pohádka

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vydělávání.

Místo pro podávání žádostí:

Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, 403 39 Chlumec

Termín: 10. 5. 2021

Od uvedeného data běží 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí.

Doba pro podání žádosti:

8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00

Rodiče, spolu s vyplněným tiskopisem „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který obdrží v MŠ předem (k dispozici bude od 26. 4. 2021), předloží také originál rodného listu dítěte a občanský průkaz.

Veškeré informace o zápisu budou na webových stránkách MŠ, nástěnce a na telefonním čísle 472 714 388.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude 22. 4. 2020 v dopoledních hodinách, na kterém budou rodiče provedeny po MŠ a budou jim poskytnuty informace.

Pouze za příznivé situace spojené s Covid – 19.