od 10.5.2021 je MŠ v plném provozu

Od pondělí je MŠ v plném provozu pro všechny děti . Děti bez testování a roušek.

Pro zaměstnance a rodiče nadále platí respirátor/nanorouška.

Zaměstnanci se testují 1xtýdně

ZMĚNA ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY -DISTANČNĚ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DISTANČNĚ

Vzhledem k mimořádným opatřením vydaným k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19, ministerstvem zdravotnictví, proběhne zápis do mateřské školy DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Od 26. dubna 2021 si můžete na stránkách školy stáhnout přihlášku k předškolnímu vzdělávání a potvrzení o očkování. Od 3. 5. do 7. 5. 2021 vhoďte vyplněnou a potvrzenou od lékaře do schránky mateřské školy Pohádka.

K přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte.

Po zaevidování přihlášky bude rodičům telefonicky oznámeno registrační číslo, datum a čas vyzvednutí rozhodnutí.

Den otevřených dveří – zrušen

Informace o zpracování osobních údajů

Příloha č. 2: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE/ŽÁKA

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

Správce údajů: Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, e-mail: ms.pohadka@mesto-chlumec.cz, telefon: 472 714 388

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování osobních údajů Vašeho dítěte v rámci agendy testování dětí a žáků na nemoc COVID-19.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt napověřence pro ochranu osobních údajů:RNDr. Marek Komárek
pověřenec pro ochranu osobních údajů
T: 725 983 171
M: marek.komarek@sms-sluzby.cz

Osobní údaje zpracováváme k účelu zajistit povinnost neumožnit přítomnost netestovaných osob na prezenční výuce, a tím omezit šíření viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID-19.

Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) ON, která se vztahuje na správce, a v případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také čl. 9 odst. 2 písm. i) ON, tedy že zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování dětí a žáků na COVID-19.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, třída, datum provedení testu a výsledek testu, informace o výjimce z povinného testování nebo datum testování na jiném místě.

Osobní údaje budou zpracovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

Osobní údaje jsou v případě pozitivně testovaného dítěte/žáka předávány orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanici). Mohou být také zpřístupněny oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Informace o zpracování osobních údajů školou naleznete také zde: www.mspohadka.eu

Informace k otevření MŠ v 1. fázi.

12.4. začíná prezenční výuka pro předškoláky a pro mladší děti rodičů IZS více zde  ( nutné potvrzení zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání)

Informace od předškolních dětí již od většiny máme. Prosíme proto též rodiče, kterých se týká možnost prezenčního vzdělávání ať nás také neprodleně informují. Informace potřebujeme do 8.4.2021 z důvodu zajištění provozu školky a jídelny.

Podmínky: – děti budou ve třídách do počtu 15

                  – povinné neinvazivní testování 2x antigenním testem týdně – v pondělí a ve čtvrtek nebo v další den, pokud dítě chybělo v den testování 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ:

Video návod a plakát k testování naleznete na:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testovat budeme vždy ve vchodě do ředitelny od 6-7.30hod + 20 min čekaní venku na výsledek testu. Dodržujte 2m rozestupy.

Pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od MŠ pro obvodního lékaře, který vypíše žádost k PCR testování. Pokud bude test neplatný, test se musí provést znovu. Prosíme rodiče, aby své děti na testování připravili a aby počítali s časovou rezervou v den testování. Při testování je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky (dezinfekce rukou, respirátory, roušky), nezapomeňte že i děti musí mít roušku než vejdou do své šatny. Při testování ji pouze na chvíli poodkryjí.

Výjimka z testování: děti, které jsou ve lhůtě 90 dní po pozitivním PCR testování na COVID – 19. Je třeba tuto skutečnost doložit rozhodnutím z KHS nebo lékaře s datumem pozitivního testu + konec 90ti denní lhůty.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA – Zalužanská 297, 403 39 Chlumec, příspěvková organizace IČO: 72743875, e-mail: ms.pohadka@mesto-chlumec.cz, tel: 472 714 388, www.mspohadka.eu

ID datové schránky: aqade4f

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

1. Řádný termín nástupu do mateřské školy je 1. 9. 2021.

2. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto

ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku

Kritéria:

1. Děti s povinnou školní docházkou

2. Děti ze spádové oblasti MŠ Pohádka – podle věku od nejstarších po nejmladší

3. Děti z jiné spádové oblasti – podle věku od nejstarších po nejmladší

Děti se budou vzdělávat v MŠ zřízené městem se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

Při stejném věku dětí rozhoduje datum narození.

Spádová oblast 1 – MŠ Pohádka

Ulice: Zalužanská, Alejní, Otovická, Chlumecká, Podzimní, Jarní, Sadařská, Skřivánčí, Soběslavova, Stradovská, Vyklická, Ždírnická, Český Újezd, Střížovice, Stradov, Žandov.

V Chlumci 16. 3. 202

Odkazy – aktivity pro děti

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

Tip na aktivitu

Vyplněné formuláře odesílejte přes WhatsApp nebo viber na tel: 777623275

Výletíme s Cepíkem🍀🌺 po Chlumci🌸.
V Chlumci si můžete tyto letáky vyzvednout od pondělí 8.3. na městském úřadě.

Tipy na výlety naleznete níže 😊.

Děkuji za spolupráci všem a věříme, že spolu s dětmi vyrazíte alespoň na 9 míst a zpříjemníte si tak nadcházející dny, které musíme trávit jen na území Chlumce.

Je mnoho míst, kam můžete jít. Necháme na vás, která si vyberete. Pár tipů na ,,výlet,, a plnění úkolů přikládáme níže včetně odkazů.
Zkuste být kreativní a po cestě s dětmi procvičovat znalosti ze školy, půjde jim to určitě líp, než doma🙂.
Leták si můžete vytisknout sami nebo si ho můžete vyzvednout na výdejním místě.

A co dál?

Celkem máte dokonce března navštívit 9 míst
v Chlumci, zaznamenat každý výlet na leták a ten následně můžete odevzdat na místě, které ještě upřesníme.
Z odevzdaných letáků bude vylosováno 50 dětí, které dostanou krásné ceny. Na leták prosím napište vaše telefonní číslo, abychom vás v případě vylosování mohli kontaktovat.

Přejeme Vám hezké zážitky na ,,výletech,, , stále dobrou náladu a sdílejte postupně vaše tipy na ,,výlety,, a úkoly, které jste plnili💚.

Tipy na výlety:

Horka, Zámecký rybník, hřiště ve Stradově, Lavičky, Nádraží, Lev, ….

Úkoly: 10x dřepy, hod na cíl šiškou/ kamenem, pojmenovat stromy, pozorovat změny počasí,..

https://goo.gl/maps/xasa33npqkUQLEYi7https://goo.gl/maps/anxjWEr6bGy378yV8https://goo.gl/maps/i69rGFwdZYjeBjFV8https://goo.gl/maps/zmTZB6m54c2ofAv18https://goo.gl/maps/TLNCWynNBLbGH4DF9https://goo.gl/maps/LYEzNor8pmpRKym57

Covid 19 v MŠ


V MŠ máme potvrzený případ Covid 19. Poslední přítomnost dítěte v MŠ byla ve středu 24.2.2021
V případě příznaků kontaktuje Hygienu/ Doktora.

MŠ uzavřena

0d pondělí 1.3.2021 je MŠ z nařízení vlády na 3 týdny uzavřena.

Můžete čerpat OČR- škola🏫 nic nepotvrzuje.

viz příspěvek níže

Stanovení podmínek pro zápis dětí do Mateřské školy Pohádka

Stanovení podmínek pro zápis dětí do Mateřské školy Pohádka

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vydělávání.

Místo pro podávání žádostí:

Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, 403 39 Chlumec

Termín: 10. 5. 2021

Od uvedeného data běží 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí.

Doba pro podání žádosti:

8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00

Rodiče, spolu s vyplněným tiskopisem „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který obdrží v MŠ předem (k dispozici bude od 26. 4. 2021), předloží také originál rodného listu dítěte a občanský průkaz.

Veškeré informace o zápisu budou na webových stránkách MŠ, nástěnce a na telefonním čísle 472 714 388.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude 22. 4. 2020 v dopoledních hodinách, na kterém budou rodiče provedeny po MŠ a budou jim poskytnuty informace.

Pouze za příznivé situace spojené s Covid – 19.

Go to Top